Home 2017-2018

Schooljaar 2017-2018 

Welkom op de website van de 3L Academie!

Op deze site staat het scholingsaanbod van de 3L Academie zoals dat is opgesteld in samenwerking met de aangesloten Zeeuwse schoolbesturen. 3L staat voor Leven Lang Leren. 15 Zeeuwse schoolbesturen met zo’n 1800  personeelsleden zijn lid van de 3L Academie. Sinds juni 2015 maakt 3L Academie deel uit van het Transfercentrum Onderwijs Zeeland (TCOZ).

 

Wat treft u aan in ons professionaliseringsaanbod?

  •    Deskundigheidsaanbod vanuit de vraag van de aangesloten schoolbesturen

Schoolbesturen vragen om nascholing die gericht is op ontwikkelingen in de eigen   organisatie. Via de nascholingscoördinatoren wordt jaarlijks de vraag naar nascholing     geïnventariseerd. Vervolgens zoekt 3L Academie hierbij aanbieders met een passend aanbod en publiceert dit op de website. Deze vraag kan ook ad hoc nog worden bijgesteld.

  •    Deskundigheidsaanbod vanuit de vraag van individuele scholen en leerkrachten

Leerkrachten vragen om nascholing die gericht is op hun individuele ontwikkeling. Zij kunnen via de pagina ‘Gewenste nascholing’ hun individuele wensen aangeven. Bij voldoende interesse voor een bepaalde nascholing zorgt 3L Academie ervoor dat deze alsnog in het aanbod terecht komt.

  •    Deskundigheidsaanbod vanuit onze aangesloten partners

In de Zeeuwse regio werken we samen met aanbieders van nascholing. Deze regionale partners hebben (ook) een eigen aanbod. Via deze website heeft u ook toegang hiertoe.

Het aanbod van deze organisaties is direct bereikbaar als u het logo aanklikt van de organisatie naar keuze. U wordt dan geleid naar de pagina’s met het professionaliseringsaanbod en u kunt zich bij de betreffende organisatie inschrijven.

 

Auris                             Cultuureducatie       Hogeschool   De Korre             Alpha
Boven C-niveau           Zeeland                                          Respont         Scholengroep

Voor wie is ons aanbod bedoeld?

Het specifieke professionaliseringsaanbod (tabblad “Totaalaanbod 2017-2018”) is beschikbaar voor personeelsleden van schoolbesturen die bij 3L Academie zijn aangesloten. Het eigen aanbod van met 3L Academie samenwerkende partners is beschikbaar voor iedereen. Personeel van Alpha Scholengroep kan hier doorlinken naar hun eigen inlogpagina.

Hoe komt het nascholingsaanbod tot stand?

Bij het samenstellen van het aanbod kijken we in eerste instantie naar:

    • professionaliseringsbehoeften bij de personeelsleden
    • schoolplannen van afzonderlijke scholen
    • onderwerpen vanuit de strategisch beleidsplannen van de besturenIndien u een bepaalde nascholing niet aantreft en toch aangeboden zou willen zien, heeft u de mogelijkheid dit aan te geven via het tabblad “Gewenste nascholing”. Bij voldoende interesse nemen we deze professionaliseringsvraag op in ons aanbod.

Daarnaast houden we rekening met nieuwe regelgeving vanuit de overheid en spelen in op actuele ontwikkelingen, onderwijsvernieuwingen, enzovoorts.

Indien u een bepaalde nascholing niet aantreft en toch aangeboden zou willen zien, heeft u de mogelijkheid dit aan te geven via het tabblad “Gewenste nascholing”. Bij voldoende interesse nemen we deze professionaliseringsvraag op in ons aanbod.

 Minimum aantal deelnemers

In sommige gevallen komt het voor dat bij een aangeboden nascholing niet het minimum aantal deelnemers wordt gehaald. Indien een bepaalde nascholing niet door kan gaan, kijken we in samenwerking met de aanbieder of er andere mogelijkheden zijn. 

Data en locaties

Professionalisering is een proces waarbij steeds nieuwe scholingsaanvragen binnenkomen. We proberen data zo ver mogelijk van tevoren vast te leggen en deze op de website te plaatsen.

Daarbij streven we er naar om alle deskundigheidsbevordering plaats te laten vinden op “centrale” locaties binnen Zeeland, mede afhankelijk van de groepssamenstelling.

Coördinatie                                                                                              

De algemene coördinatie van de 3L Academie is in handen van:

Eric Reekers (ericreekers@tcoz.nl) en
Anneke Hopmans (annekeh3lacademie@gmail.com)
Telefoon 0113-218899

 

Evaluatie

Na afloop van elke nascholing vindt er een digitale tevredenheidsmeting plaats. De uitkomsten van deze evaluaties worden gebruikt om de kwaliteit van de deskundigheid te borgen en te verbeteren.

Subsidie bewegingsonderwijs

Sinds 2000 geeft een pabo-diploma alleen bevoegdheid voor het geven van gymnastieklessen aan de groepen 1 en 2. Voor het lesgeven in groep 3 tot en met 8 is een aanvullende kwalificatie vereist (vakbekwaamheid bewegingsonderwijs). Leraren in het primair onderwijs kunnen voor deze nascholing subsidie krijgen. Denk erom, deze mogelijkheid geldt vooralsnog slechts tot 30 september 2017 en kent ook een subsidieplafond. Meer informatie hierover kunt u vinden bij DUO.

Als u nog vragen heeft, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050 599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur.