Nieuwsbrief mei 2014

Nieuwsbrief 3L-academie 2014

Derde jaar 3L-academie van start met aanbod deskundigheidsbevordering 2014-2015

In de 3L academie werken een groot aantal Zeeuwse schoolbesturen samen om ervoor te zorgen dat er een breed en aantrekkelijk scholingsaanbod is voor het onderwijsveld. Ons doel is de deskundigheid van de professionals die werken in het Zeeuwse basisonderwijs te vergroten door verschillende vormen van deskundigheidsbevordering aan te bieden onder het motto: samen staan we sterk! Het aanbod 2014-2015 is tot stand gekomen na een inventarisatie onder de scholen.

Deze nieuwsbrief wordt u met een overzicht van het aanbod 2014-2015 toegezonden door de scholingscoördinator van uw bestuur. Op 28 mei 2014 is het aanbod op de website www.3lacademie.nl  geplaatst en is de inschrijving geopend. In de voorafgaande periode hebben de scholingscoördinatoren een vooraankondiging ontvangen met het verzoek de directies te informeren over de inschrijving via de website en over de periode van inschrijving. De sluiting van de inschrijvingstermijn is 7 juli 2014.

 

2013-2014

In dit jaar is het besluit genomen de bekostigingssystematiek van de 3L-Academie te wijzigen. De deelnemende schoolbesturen betalen contributie gebaseerd op het aantal leerkrachten. Eric Reekers is Ben Meesters opgevolgd als coördinator. Het aantal deelnemende schoolbesturen is 12.

Na afloop van een scholingsactiviteit hebben de deelnemers de mogelijkheid een evaluatie in te vullen. De waardering van de deelnemers is goed (4 puntschaal) :

Ik ben tevreden over de wijze van inschrijven 3,5
Ik was tijdig op de hoogte van de data waarop de scholing was gepland 3,5
De uitnodiging voor deze scholing was op tijd aanwezig 3,5
   
Ik ben in het algemeen tevreden over deze scholing 3,2
Ik ben tevreden over de gehanteerde werkwijze 3,3
Ik ben tevreden over de bruikbaarheid van de scholing 3,1
Ik ben tevreden over de tijdsbesteding 3,2
   
Ik ben tevreden over de deskundigheid van de cursusleider 3,5
De cursusleider gebruikt afwisselende werkvormen 3,2
De cursusleider wist mij te motiveren 3,3
Ik ben tevreden over de locatie van de scholing 3,2
Ik ben tevreden over de gebruikte accomodatie 3,5
   
Ik waardeer deze scholing met het volgende cijfer (schaal 1-10) 7,0
Zou je deze scholing aanbevelen aan een collega? 80% ja

 

Schoolleidersregister PO

 

Register Leraar

Registerleraar.nl is een register van, voor en door leraren in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Met je registratie geef je aan dat jij je blijft ontwikkelen. Je draagt bij aan een sterke beroepsgroep. Leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding kunnen vertrouwen op de kwaliteit van een registerleraar. Bij jou is het onderwijs in goede handen.

Indien van toepassing, zal het aantal studiepunten voor het lerarenregister op de website van de 3L-Academie worden vermeld.

E-learning

In de periode van augustus 2013 tot 1 maart 2014 hebben alle leerkrachten van de deelnemende besturen kennis kunnen maken met 3 gratis modules e-learning, aangeboden door het bestuur van de 3L-Academie. Het bestuur heeft enthousiaste reacties ontvangen. De module “Meldcode” is inmiddels gevalideerd door Register Leraar. In de toekomst zal het aantal gecertificeerde modules van de Heutink Academie toenemen. In het schooljaar 2014-2015 zullen drie modules gratis worden aangeboden: Passend Onderwijs, Opbrengstgericht werken en Engels. Daarnaast kan men intekenen voor een groter aantal modules primair onderwijs tegen een prijs per pakket.

Inschrijving en afmelding

Inschrijving voor het aanbod 2014-2015 vindt na toestemming van de schoolleiding plaats via het inschrijfformulier 2014-2015 op de website www.3lacademie.nl

De aanbieder brengt de scholing in rekening bij de besturen.

De afmeldtermijn is 3 weken vòòr datum scholing. Bij afmelding op een later tijdstip kan niet kosteloos geannuleerd worden. Bijzondere situaties worden ter beoordeling aan het bestuur voorgelegd.

 

Evaluaties scholingen

Om onze kwaliteit hoog te houden vragen we je steeds, na het doorlopen van een van de vormen van deskundigheidsbevordering , mee te werken aan een digitale tevredenheidsmeting.

De uitkomsten hiervan worden gebruikt om de kwaliteit van de deskundigheid te borgen en waar mogelijk te verbeteren. Wij verzoeken je dus vriendelijk deze vragenlijsten in te vullen.

 

De coördinatie van de 3L-academie       Eric Reekers en Anneke Hopmans

0113-218899

 

Het bestuur van de 3L-Academie            Edwin Kint, Jan Witkam en Frans Veijgen